Reglement

 1. Påmelding
  Alle påmeldinger er bundet av festivalens reglement. Det er ikke tillatt å ta forbehold fra reglementet.
  Påmeldingsfrist 1. august
 2. Avbestilling
  Påmeldingen er bindende, og utstillere kreves for påmeldingsavgift ved eventuell avmelding. Ved avmelding etter 4 uker før arrangement kreves utstiller for hele standleien inkl. påmeldingsavgift.
 3. Framleie
  Framleie av stands er ikke tillatt. Kun deltakere som er påmeldt til festivalen, og som har betalt påmeldingsavgift og standeie har rett til å delta på festivalen.
 4. Påmeldingens gyldighet
  Arrangøren forbeholder seg retten til å avvise påmeldinger som ikke naturlig faller innenfor arrangementets konsept. Arrangøren står fritt til å bestemme hvilke produkter, varegrupper og tjenester dette gjelder. Arrangøren forbeholder seg retten til å avslutte registrering eller eventuelt redusere påmeldt areal hvis festivalen skulle bli fulltegnet. Arrangøren har den endelige avgjørelse når det gjelder fordeling av plass på festivalområdet.
 5. Avlysning
  Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse arrangementet.
 6. Betalingsbetingelser
  Faktura for påmeldingsavgift og standleie vil bli sendt ut fortløpende etter 01.06 med forfall på 10 dager. Faktura skal være betalt før tillatelse til deltakelse på festivalen gis. For øvrig gjelder ordinære betalingsvilkår som står på tilsendte fakturaer. Festivaldeltakere som ikke innfrir betalingsbetingelsene kan miste sitt tildelte standareal. Etter forfallsdato på faktura kan arrangøren beregne morarente på 1,5% per måned.
 7. Skilting og profilering
  Plakater og andre reklameeffekter kan kun henges opp på egen stand og ikke på festivalens øvrige område.
 8. Bemanning av stand
  Alle stands skal være bemannet under arrangementet åpningstid. Det er ikke tillatt å pakke ned stand før arrangementets slutt.
 9. Vakthold og forsikringer
  Utstillere er ansvarlig for skader som han påfører bygninger, innredninger, anlegg og personer. Utstillere må nøye følge de direktiver og retningslinjer som arrangøren og myndigheter pålegger, og godta de endringer og omplasseringer som arrangøren til enhver tid finner nødvendig. Arrangøren besørger vanlig vakthold under festivalen samt under opprigg- og nedriggingsperioder. Arrangøren påtar seg intet ansvar for de utstilte varer, utstyr og tredjepersons eiendeler. Utstiller må selv sørge for nødvendige forsikringer for sitt utstyr.
 10. Mattilsynet
  Alt matsalg og matservering på arrangementet skal registreres. Utstillere må selv melde fra om dette ved hjelp av Mattilsynets skjematjenester. Innlogging til skjematjenestene finner du på www.mattilsynet.no. Utstiller/deltaker er selv ansvarlig for nødvendige tillatelser, godkjenninger og sertifikater for sin produksjon og sine produkter og tjenester. All produksjon, aktivitet og salg skal være innenfor samfunnets normale etiske normer.
 11. Skjenkebevilling
  Vikingskipets faste restauratør, Hamar Catering, har skjenkebevilling i Vikingskipet. For dokumentasjon av bevilling og eventuelle spørsmål, kontakt Hai Hang, mobil 95141582 eller send mail til: hai@hai.no
 12. Gassinstruks
  Det er kun ved helt spesielle tilfeller at det tillates bruk av gass i Vikingskipet. Kontakt arrangør for mer informasjon.
 13. Branninstruks
  Branninstruks vil bli delt ut før arrangementsstart og alle utstillere/deltakere er forpliktet til å gjøre seg kjent med denne.
 14. Logistikk – tekniske tjenester
  Utstillere må selv sørge for transport, montering, demontering, pakking og bortkjøring av sine varer og utstyr. Når messen er ferdig skal standen være fri for dekorasjoner, varer og annet materiell. Ved forsømmelse av dette forbeholder arrangøren seg retten til å foreta opprydding / bortkjøring for utstillers regning.
 15. Leverandør og ansvar
  Arrangøren har ikke ansvar for arbeid og tjenester levert av eksterne leverandører til festivalen.